Okay, time for some #FakeVeganCheeses:

Parm-ish-san
Not-so-rella
Tofeta
Monterey Jacqueline
Bore-gonzola
Man-cheg-faux
Lim-veggie-burger
Velveeta